Správa železnic, státní organizace

Zajištění provozuschopnosti dráhy spočívá v dlouhodobém komplexním udržení bezpečné a kapacitní železniční dopravní cesty. Ta je tvořena jak vlastními stavebními objekty infrastruktury (železničním svrškem, spodkem, stavbami železničního spodku atd.), tak technologickými objekty sdělovací a zabezpečovací techniky a elektrickými a energetickými zařízeními.

Součástí kontinuálního režimu zajišťování provozuschopnosti jsou mimo jiné tyto vybrané činnosti:

 • správcovská, dohlédací a kontrolní činnost daná platnými zákony, prováděcími předpisy k zákonům, normami a vnitřními předpisy Správy železnic
 • plánování a zajištění údržby a oprav
 • operativnía technické řešení mimořádností a mimořádných událostí
 • zajištění provozuschopnosti dráhy v zimním období
 • zajištění bezpečnosti na železničních přejezdech
 • sběr, evidence a aktualizace dat do informačních systémů Správy železnic

Postupy při zajišťování provozuschopnosti jsou v podmínkách Správy železnic C upraveny celou řadou vnitřních dokumentů a předpisů. Jejich cílem je sjednotit postupy a organizaci práce a stanovit jednotnou úroveň parametrů dopravní cesty jak z hlediska komfortu pro cestující v osobní dopravě, tak i ekonomiky jízdy vlakových souprav,  s důrazem zajištění bezpečnosti železniční dopravy.

Předmět činnosti

Hospodaření s majetkem vymezeným v § 20 zákona č. 77/2002 Sb., jmenovitě:

 • zajišťování provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti
 • zajišťování údržby a oprav železniční dopravní cesty
 • zajišťování rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty
 • hospodaření s vymezenými závazky a pohledávkami Českých drah s.o., existujícími ke dni vzniku Českých drah, a.s.
 • příprava podkladů pro sjednávání závazků veřejné služby
 • kontrola užívání železniční dopravní cesty, provozu a provozuschopnosti dráhy

Reference

Správa železnic je garantem provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železničních drah České republiky.

Adresa

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Ičo: 70994234
Dič: CZ70994234

Kontaktní osoba

Ing. Milan Kučera
systémový specialista oddělení mostů a tunelů

Email: kuceram@spravazeleznic.cz
Tel: +420 972 524 035
Mobil: +420 602 705 896