PODROBNĚ O ČAOK

Předmět činnosti

Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK) je:

 • Českou organizací, jejímž smyslem je rozvoj oboru ocelových konstrukcí.
 • Českou organizací, zabývající se problematikou ocelových konstrukcí.
 • Českou organizací, podporující informovanost architektů, projektantů, inženýrů a všech zainteresovaných subjektů v oboru, počínaje hutními producenty, výrobci ocelových konstrukcí, investory, dodavateli povrchových úprav, svařovací a manipulační techniky, spojovacích materiálů a dalších organizací, jejichž činnost je nezbytná pro kompletaci ocelových konstrukcí.

Cíle činnosti

 • Rozvoj oboru ocelových konstrukcí,
 • Zdůraznění předností ocelových konstrukcí,
 • Propagace staveb s ocelovou konstrukcí,
 • Rozvoj trhu ocelových konstrukcí dosažením konsensuálních pohledů na eurokódy a normy, výrobky a technologie, vzdělávací a školící metody, způsobilost podniků, hodnoty ocelových konstrukcí (ekonomické zohlednění, užitné vlastnosti, design apod.) a aspekty životního prostředí

Oblast činností

 • Aktivně spolupracujeme s odbornými institucemi v ČR a v zahraničí.
 • Jsme členem ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) se sídlem v Bruselu.
 • Aktivně se podílíme na řešení programu rozvoje oboru v oblasti výzkumu, vývoje a normalizace (činností expertů v technických, poradenských a pracovních skupinách).
 • Aktivně se podílíme na propagaci oboru ve vztahu k veřejnosti (public relations).
 • Shromažďujeme informace a zabezpečujeme konzultační a poradenskou činnost pro potřeby nejen svých členů, ale i dalších firem, spolupracujících organizací i odbornou veřejnost.
 • Spolupracujeme při organizování odborných akcí (pracovní setkání, odborné semináře, konference).
 • Sledujeme úroveň navrhování a provádění ocelových konstrukcí, iniciujeme a spolupracujeme při zajišťování opatření pro zvyšování jakosti.
 • Spolupracujeme s organizacemi zastupujícími ocelářský průmysl (Ocelářská unie, a.s., Asociace českých a slovenských zinkovenAsociace výrobců nátěrových hmot ČRProfesní komora požární ochrany).
 • Podílíme se na vydávání a distribuci odborných a propagačních tiskovin.

Kdo je členem?

 • výrobní a montážní společnosti (ocelové konstrukce, mosty)
 • výrobci technologických celků a zařízení, strojírenská výroba
 • projekční organizace a dodavatelé softwaru
 • producenti hutních výrobků
 • výrobci a dodavatelé materiálů pro povrchové úpravy ocelových konstrukcí
 • výrobci a dodavatelé svařovacích materiálů a svařovací techniky
 • výrobci a dodavatelé manipulační techniky
 • výrobci a dodavatelé spojovacích materiálů a konstrukčních prvků
 • partnerské organizace a sdružení
 • vysoké školy, výzkumná a odborná pracoviště

Organizační struktura ČAOK

 • Generální shromáždění (nejvyšší orgán asociace – členská základna).
 • Výbor asociace (sestává se z devíti členů včetně prezidenta a viceprezidenta, volených ze zástupců členů asociace).
 • Sekretariát asociace (zabezpečuje činnost asociace, v jeho čele je ředitel a tajemník).
 • Poradní a pracovní komise (jsou zřizovány na základě rozhodnutí generálního shromáždění k řešení konkrétních úkolů).

Financování ČAOK

ČAOK je financována členskými příspěvky, jejichž výše je dána druhem členství (Řádné, Přidružené)

a) Řádný člen –  právnická osoba či fyzická osoba, která byla přijata za člena. Řádný člen má povinnost platit  členské příspěvky a náleží mu právo účasti na Generálním shromáždění s rozhodujícím  hlasem. Členské příspěvky řádného člena byly stanoveny ve výši 31 600 Kč.

b) Přidružený člen –  právnická osoba či fyzická osoba – zejména nezisková organizace, výzkumná instituce,  či jiná osoba, která má zájem spolupracovat s asociací a je pro asociaci přínosem,  případně vynikající osobnost, která se mimořádně zasloužila o obor nebo o činnost  asociace. Přidružený člen neplatí členské příspěvky, při hlasování v Generálním  shromáždění má hlas poradní.

Každý platící člen musí zaplatit asociaci svůj členský příspěvek jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. běžného roku.

V případě, že potenciální nový člen vstoupí do asociace v průběhu daného roku, je možné zaplatit poloviční členský příspěvek. Rozhodnutí náleží výboru asociace.

Dle závěrů Generálního shromáždění ČAOK dne 4. 11. 2022, Špindlerův Mlýn

Stanovy ČAOK

Proč se stát členem ČAOK?