VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí

Katedra konstrukcí je spolu s katedrou pozemního stavitelství garantem studijního oboru „Průmyslové a pozemní stavitelství“. Absolvent tohoto oboru získá teoretické a odborné znalosti z předmětů potřebných pro navrhování a realizaci všech druhů pozemních staveb. Kromě obytných, občanských, průmyslových, inženýrských a zemědělských staveb je pozornost zaměřena také na specifické problémy stavebnictví v regionu severní Moravy a Slezska (poddolované území, stavby na území s možnými vlivy povodní, sanace, rekonstrukce a údržba průmyslových komplexů).
Zahraniční i domácí odborné a vědeckovýzkumné aktivity pedagogů katedry jsou zaměřeny do oblastí:

  • spolehlivost stavebních konstrukcí;
  • matematické modelování chování konstrukcí (časově závislé jevy, nelineární vlastnosti materiálu, interakce konstrukce s podložím, vlivy poddolování);
  • konstrukce betonové, zděné, dřevěné, ocelové a kompozitní;
  • chování konstrukcí v extrémních podmínkách (teplotní, radiační, deformační a vlhkostní namáhání včetně požární odolnosti konstrukcí);
  • sanace, rekonstrukce a zesilování staveb, zakládání staveb;
  • automatizace návrhu konstrukcí;

V těchto oblastech jsou studentům magisterského a doktorského studia poskytovány specializované znalosti zejména se zřetelem na individuální zaměření a zájmy studentů. Katedra spolupracuje s obdobnými pracovišti na domácích i zahraničních fakultách a s pracovišti Akademie věd ČR.

Předmět činnosti

Reference

Adresa

Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoba

doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
tajemník katedry

Email: vit.krivy@vsb.cz
Tel: 597 321 363, mobil: 776 279 289