Důležité detaily svařování ocelové konstrukce pro žárové zinkování

Pro zajištění kvalitního pozinkování ocelového dílu je potřeba správná volba materiálu, správné konstrukční řešení a v neposlední řadě i kvalitní dílenské zpracování. A k tomu patří i kvalitní svařování.

 

Je potřeba vědět, jak důležité je používat přídavný materiál, který má chemické složení velice blízké tomu svařovaného materiálu, hlavně obsahem křemíku. Jak důležitá je kvalita svaru – heslo „zinek póry zalije“ je zcela nesmyslné. Jak důležité je dokonalé očištění od strusky svaru provedeného obalovanou elektrodou a nakonec i jak je důležité používání správného svařovacího spreje bez silikonu a v rozumné míře.

Na co je třeba nezapomínat při návrhu a výrobě ocelové konstrukce pro žárové zinkování? Především na používání oceli vhodné k žárovému zinkování a navrhování konstrukcí k zinkování dle určitých zásad. Při volbě oceli pro žárové zinkování je nutné sledovat obsah křemíku v oceli. A používat ocel s obsahem do 0,03 % nebo z intervalu 0,12 až 0,30 % Si. Žárové zinkování je jediný druh protikorozní ochrany kovů, který chrání výrobky nejen na jejich povrchu, ale také uvnitř. Aby bylo možné tyto plochy pozinkovat, je nutné zabezpečit přístup všech lázní, včetně zinkovací, na všechny plochy výrobku a následně jejich vytečení.

To se zajišťuje pomocí technologických otvorů vždy v nejnižším a nejvyšším místě konstrukce. Ještě důležitější funkcí technologických otvorů je zabezpečení odvzdušnění dutých částí výrobků, aby nedošlo k jejich roztržení a ohrožení bezpečnosti obsluhy zinkovací vany a poškození zařízení.

OBSAH KŘEMÍKU JE KLÍČOVÝ

Malý rozdíl v obsahu křemíku může způsobit rozdíl v reaktivitě železa se zinkem a tím vznik rozdílné tloušťky povlaku zinku. Pokud se použije přídavný materiál s významně rozdílným chemickým složením, než je svařovaný materiál (hlavně rozdílný obsah Si), nebo se použije přídavný materiál přímo s nevhodným obsahem Si pro žárové zinkování, způsobí to rozdílný (viditelný) nárůst tloušťky povlaku zinku a v extrémních případech může docházet až k delaminaci povlaku zinku ze svaru.   Pouze kvalitně řemeslně provedený svar může být kvalitně žárově pozinkován. Neprůvary, póry, nedokonale odstraněná struska po svařování obalovanými elektrodami jsou nejčastějšími vadami ve svarech, které způsobují vady v povlaku.

KRITICKÝM MÍSTŮM LZE PŘEDCHÁZET

Krásně, souvisle a bez jediné vady pozinkovaná ocelová konstrukce je přáním každého zákazníka, investora, dodavatele, ale i zástupce žárové zinkovny. Pokud známe kritická místa, která mohou tento dokonalý výsledek ohrozit, je potřeba na ně myslet a předcházet jim.

Popisky k fotografiím v galerii:

Foto 1 – SVAŘOVÁNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
Ideální výsledek pozinkované svařované ocelové konstrukce – hladký, souvislý povlak na všech plochách konstrukce, včetně svarů, bez nepozinkovaných míst na svarech provedených obalovanou elektrodou, bez nepozinkovaných míst v okolí svarů a bez kuliček svarového kovu na konstrukci.

Foto 2 – DOJEM PRASKLINY
Extrémní tloušťka povlaku žárového zinku na svaru působí dojmem, že se jedná o prasklinu.

Foto 3 – ODLUPOVÁNÍ POVLAKU
Extrémní tloušťka povlaku žárového zinku na svaru s výsledkem odlupování se povlaku.

Foto 4 – CHLORIDY Z PÓRŮ SPUSTÍ KOROZI
Porézní svar – v pórech zůstanou zbytky tavidla po chemické předúpravě před žárovým zinkováním a při žárovém zinkování nedojde k utěsnění těchto pórů. Když dojde k ovlhčení konstrukce a svaru, chloridy z pórů spustí v póru korozi a korozní produkty železa začnou vytékat ven. Nejedná se pouze o estetickou záležitost, protože s postupem času začne probíhat i poškozování povlaku žárového zinku.

Foto 5 – NEDOVAŘENÝ SVAR
Nedovařený svar – stejný princip jako u porézního svaru.

Foto 6 – ŠPATNĚ ODSTRANĚNÁ STRUSKA VEDE KE KOROZI
Nedokonale odstraněná struska po svařování obalovanými elektrodami. Jelikož je struska nekovový materiál, nedojde k jejímu odstranění při žádném kroku chemické předúpravy před žárovým zinkováním a na těchto plochách nedojde k pozinkování. Při pozdějším uvolnění nebo odstranění strusky začne v těchto místech probíhat koroze, protože pod struskou není ocel chráněna proti korozi.

Foto 7 – NEVHODNÝ SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK
Použití nevhodného nebo nadměrné použití vhodného separačního prostředku – kontaminace plochy výrobku určeného k žárovému zinkování separačním prostředkem není pro obsluhu zinkovny na začátku procesu viditelná a projeví se až po pozinkování. Nevhodný nebo nadměrně použitý separační prostředek vytvoří na ploše výrobku film, který nelze při žádném kroku chemické předúpravy před žárovým zinkováním odstranit. Plocha v tomto místě nebude chemicky očištěna na kovově čistý povrch a při ponoření do roztaveného zinku tam neproběhne reakce mezi železem a zinkem a povlak nevznikne.

Foto 8 – NEODSTRANĚNÉ KULIČKY SVAROVÉHO KOVU
I při používání separačního prostředku proti ulpívání kuliček svarového kovu se často stává, že kuličky na plochách výrobku určeného k žárovému zinkování zůstanou a svářeč je následně neodstraní. Po pozinkování dojde k jejich zviditelnění, a pokud se má provést jejich odstranění až po pozinkování, snižuje se životnost protikorozní ochrany výrobku. Kuličky se odstraní i s povlakem žárového zinku a odstraní se až na základní materiál, jenž je nutno chránit proti korozi způsobem, který předepisuje norma ČSN EN ISO 1461, ale žádná z těchto metod nedosahuje kvalit povlaku žárového zinku.

Text a foto: Ing. Petr Strzyž, info@acsz.cz
Asociace českých a slovenských zinkoven, z. s.