O ČAOK

Ing. Marek Janda, tajemník ČAOK

Úvodní slovo

Vážení přátelé, 

vítejte na stránkách České asociace ocelových konstrukcí, která sdružuje na 50 subjektů, výrobců hutního materiálu, obchodníků s ocelí, stavebních firem a společností, zabývajících se spojováním, svařováním a dělením ocelových konstrukcí, povrchovou ochranou a firmy, specializované na manipulační techniku, montáž, software a podobně.  

Ocel vstoupila bezpochybně i do 21. století jako jeden z nejvýznamnějších a nejvšestranněji použitelných stavebních materiálů. Ocel je vyráběna a používána ve své široké výrobkové a jakostní škále. Je to právě neobyčejná a vrozená inovativní schopnost oceli v podobě jejího nevyčerpatelného bohatství, potencionálu vývoje výrobků, technologií a také komerční obslužnosti, která umožňuje nejen si své pozice jednoho z nejzákladnějších materiálů udržet, ale i prosazovat stále nové sféry využitelnosti. O vlastní využití tohoto potencionálu by se měla zasadit i organizace našeho typu. My se o to intenzivně na různých úrovních a prostředky snažíme. 

ČAOK je od počátku svého vzniku organizací, jejímž smyslem je rozvoj oboru ocelových konstrukcí. Svou činností přispíváme k lepší informovanosti architektů, projektantů, investorů, developerů, inženýrů a všech zainteresovaných subjektů v oboru. Snažíme se vhodnými metodami přispívat k rozvoji trhu ocelových konstrukcí, dosažením konsensuálních pohledů na eurokódy a normy, výrobky a technologie, vzdělávací a školící metody, způsobilost podniků, ekonomické výhody ocelových konstrukcí, užitné vlastnosti, design. Sledujeme úroveň navrhování a provádění ocelových konstrukcí, iniciujeme a spolupracujeme při zajišťování opatření pro zvyšování jakosti. Řešíme konkrétní úkoly požadované členy asociace, které jim usnadňují podnikání. Významné jsou naše aktivity na poli zdůrazňování předností ocelových konstrukcí, propagace a popularizace staveb z ocelovou konstrukcí a v neposlední řadě vyzdvihovat i recyklovatelnost oceli.  

Přivítáme nejen podnětné návrhy na zlepšení činnosti asociace, ale především i další zájemce o aktivní členství. Široká a silná členská základna totiž zvyšuje prestiž asociace, která se stává vlivnější při vyjednávání na různých úrovních, a přispívá k efektivnějšímu naplňování všech výše uvedených cílů a vizí. 

S úctou 
Ing. Marek Janda, 
tajemník ČAOK

Příručka o výhodách staveb s využitím ocelových konstrukcí je ke stažení zde.

Proč se stát členem ČAOK?

Předmět činnosti

Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK) je:

  • českou organizací, jejímž smyslem je rozvoj oboru ocelových konstrukcí
  • českou organizací, zabývající se problematikou ocelových konstrukcí
  • českou organizací, podporující informovanost architektů, projektantů, inženýrů a všech zainteresovaných subjektů v oboru, počínaje hutními producenty, výrobci ocelových konstrukcí, investory, dodavateli povrchových úprav, svařovací a manipulační techniky, spojovacích materiálů a dalších organizací, jejichž činnost je nezbytná pro kompletaci ocelových konstrukcí.

Cíle činnosti

 • rozvoj oboru ocelových konstrukcí
 • zdůraznění předností ocelových konstrukcí
 • propagace staveb s ocelovou konstrukcí
 • rozvoj trhu ocelových konstrukcí dosažením konsensuálních pohledů na eurokódy a normy, výrobky a technologie, vzdělávací a školící metody, způsobilost podniků, hodnoty ocelových konstrukcí (ekonomické zohlednění, užitné vlastnosti, design apod.) a aspekty životního prostředí

Oblast činností

 • aktivně spolupracuje s odbornými institucemi v ČR a v zahraničí
 • je členem ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) se sídlem v Bruselu
 • aktivně se podílí na řešení programu rozvoje oboru v oblasti výzkumu, vývoje a normalizace (činností expertů v technických, poradenských a pracovních skupinách)
 • aktivně se podílí na propagaci oboru ve vztahu k veřejnosti (public relations)
 • shromažďuje informace a zabezpečuje konzultační a poradenskou činnost pro potřeby nejen svých členů, ale i dalších firem, spolupracujících organizací i odbornou veřejnost.
 • spolupracuje při organizování odborných akcí (pracovní setkání, semináře, konference)
 • sleduje úroveň navrhování a provádění ocelových konstrukcí, iniciuje a spolupracuje při zajišťování opatření pro zvyšování jakosti
 • spolupracuje s organizacemi zastupujícími ocelářský průmysl (Ocelářská unie, a.s., Asociace českých a slovenských zinkovenAsociace výrobců nátěrových hmot ČRProfesní komora požární ochrany)
 • podílí se na vydávání a distribuci odborných a propagačních tiskovin

Kdo je členem?

 • výrobní a montážní organizace (ocelové konstrukce, mosty)
 • výrobci technologických celků a zařízení, strojírenská výroba
 • projekční organizace
 • producenti hutních výrobků
 • výrobci a dodavatelé materiálů pro povrchové úpravy ocelových konstrukcí 
 • výrobci a dodavatelé svařovacích materiálů a svařovací techniky
 • výrobci a dodavatelé manipulační techniky
 • výrobci a dodavatelé spojovacích materiálů a konstrukčních prvků
 • partnerské organizace a sdružení
 • vysoké školy, výzkumná a odborná pracoviště

Organizační struktura ČAOK

 • generální shromáždění (nejvyšší orgán asociace-členská základna)
 • výbor asociace (sestává se z devíti členů včetně prezidenta a viceprezidenta, volených ze zástupců členů asociace)
 • sekretariát asociace (zabezpečuje činnost asociace, v jeho čele je tajemník)
 • poradní a pracovní komise (jsou zřizovány na základě rozhodnutí generálního shromáždění k řešení konkrétních úkolů)

Financování ČAOK

ČAOK je financována členskými příspěvky, jejichž výše je dána druhem členství (Řádné, Přidružené)

a) Řádný člen –  právnická osoba či fyzická osoba, která byla přijata za člena. Řádný člen má povinnost platit  členské příspěvky a náleží mu právo účasti na Generálním shromáždění s rozhodujícím  hlasem. Členské příspěvky řádného člena byly stanoveny ve výši 31 600 Kč. 

b) Přidružený člen –  právnická osoba či fyzická osoba – zejména nezisková organizace, výzkumná instituce,  či jiná osoba, která má zájem spolupracovat s asociací a je pro asociaci přínosem,  případně vynikající osobnost, která se mimořádně zasloužila o obor nebo o činnost  asociace. Přidružený člen neplatí členské příspěvky, při hlasování v Generálním  shromáždění má hlas poradní.

Každý platící člen musí zaplatit asociaci svůj členský příspěvek vždy maximálně ve dvou splátkách. První splátku nejpozději do 30. 4., druhou do 31. 8. běžného roku.

V případě, že potenciální nový člen vstoupí do asociace v průběhu daného roku, je možné zaplatit poloviční členský poplatek. Rozhodnutí náleží výboru asociace.

Dle závěru Generálního shromáždění ČAOK dne 1. 11. 2017, Konopiště 

Stanovy ČAOK